Hjælp efter sundhedsloven eller hjælp efter serviceloven?

Dette notat er udarbejdet i samarbejde med socialrådgiver og handicapkonsulent Gitte Madsen. Hun har mange års erfaring som konsulent, underviser og oplægsholder.

Hjælp efter sundhedsloven eller hjælp efter serviceloven?

Det er vigtigt at have overblik over, hvornår der ydes hjælp efter henholdsvis sundhedsloven og serviceloven. Når der leveres indsatser efter sundhedsloven, skal det være klart for både borgeren og medarbejderen, at det er reglerne om delegation, sundhedsfagligt ansvar og patientsikkerhed, der er gældende.

Sundhedsloven gælder for sundhedsmæssig behandling, også hvor der udføres både sociale opgaver og sundhedsmæssige opgaver.
Når borgere med betydelig og/eller varigt nedsat funktionsevne får sundhedsmæssig behandling i deres hjem, sker det ofte i sammenhæng med ydelser efter serviceloven, hvor de sociale omsorgsopgaver og den sundhedsmæssige behandling kan være svære at adskille.

Det kan f.eks. være, når der ydes afløsning/aflastning i hjemmet efter servicelovens bestemmelser, hvor et barn udover personlig hjælp og pleje har behov for hjælp til sondeernæring og indtagelse af medicin.

Eller når en borger med en BPA-ordning har behov for sårpleje og øjendrypning.

Andre eksempler på sundhedsmæssig behandling kan være medicindosering, medicinudlevering, overvågning af en borgers reaktion på medicin, påmindelse om at tage medicinen, insulingivning, kompressionsstrømper og kateterpleje.

Hjælp til behandling kan ikke bevilges efter serviceloven, men skal bevilges efter sundhedsloven, hvis borgeren opfylder betingelserne herfor.

Det fremgår bl.a. af Principafgørelse 55-17, hvor Ankestyrelsen udtaler at påmindelse om medicin og overvågning af borgerens reaktion på medicinen, ikke kan bevilges efter servicelovens bestemmelse om hjemmehjælp, da det er en del af selve medicinadministrationen, og skal bevilges efter sundhedslovens bestemmelser, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

Delegation af sundhedsmæssige opgaver
Sundhedsmæssige opgaver, der er omfattet af reglerne om delegation, skal være delegeret af en læge eller en anden autoriseret sundhedsperson. Sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter er som følge af deres uddannelser autoriserede sundhedspersoner, og kan delegere til andre at udføre behandlingsmæssige opgaver.

Når en opgave overdrages til kommunen fra en læge, overtager ledelsen i kommunen ansvaret for opgaven. Lægen er derfor ikke ansvarlig for hvilke medarbejdere, der løser opgaven.

Delegeres opgaven til en medhjælper, skal der gives instruktion til, og føres tilsyn med den person (medhjælper), den autoriserede sundhedsperson delegerer opgaven til. Dette ansvar er alene kommunens, uanset om opgaven er videredelegeret til privat leverandør.

Alle kan uanset uddannelse være medhjælper, det er den delegerende autoriserede sundhedspersons ansvar, at det er forsvarligt. Pårørende regnes aldrig som medhjælp, når de hjælper, er det i patientens sted – ikke i den autoriserede sundhedspersons sted.

En person (medhjælper), der har fået delegeret en opgave, er ansvarlig for at udføre denne opgave efter den givne instruktion/instruks, og er ansvarlig for at frasige sig en opgave, hvis den pågældende ikke ser sig i stand til at udføre opgaven forsvarligt.

Reglerne er nærmere beskrevet i Bekendtgørelse nr. 1219 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed), og vejledning nr. 115 af 11. december 2009 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed).

Delegation til en privat leverandør
Det er kommunen, der skal træffe afgørelse om tildeling af hjemmesygepleje og dermed træffe afgørelse i forhold til, om den enkelte borger kan modtage indsatser fra hjemmesygeplejen gennem bevilling fra sundhedsloven.

Hvis sygeplejeopgaver delegeres til en privat leverandør, er det stadig kommunen, der har ansvaret for dels, at leverandøren lever op til den faglige standard for opgavens udførelse og at medhjælperne bliver oplært i korrekt udførelse, dels at føre tilsyn med at opgaven løses korrekt.