Hvad er SPS og hvordan bevilges det?

Specialpædagogisk støtte (SPS) er hjælp til studerende, som har behov for ekstra støtte på deres studie pga. deres funktionsnedsættelse.

Hvad er specialpædagogisks støtte (SPS)?

Specialpædagogisk støtte (SPS) skal sikre, at studerende med psykiske eller neurologiske funktionsnedsættelse på lange videregående uddannelser kan uddanne sig på lige fod med andre studerende. SPS har til formål, at den studerende kommer godt igennem sit studie.

Hvilke udfordringer kan man få SPS-støtte til?

Vores studerende oplever ofte, at de i deres studietid har en eller flere udfordringer de har behov for støtte til:

 • Manglende overskud og energi til studierne.
 • Dårlig koncentration og hukommelse under studiet – f.eks. i forbindelse med læsning.
 • Problemer med udholdenhed og fastholdelse af studiet. 
 • Vanskeligheder med struktur i studiehverdagen (f.eks. i forbindelse med større opgaver).
 • Manglende overblik over uddannelsen, pensum, større opgaver, krav, eksaminer osv.
 • Vanskeligheder med at opstarte skriveprocesser.
 • Følelse af uoverskuelighed ved det studiemæssige pres.
 • Problemer med social isolation.
 • Svært ved håndtere sociale sammenhænge eller kontekster, herunder udfordringer med at møde op på studiet og være i undervisningssituationer med mange mennesker.
 • Svært ved at ’være på’ f.eks. svært ved at holde oplæg og indgå i gruppearbejde.
 • Udfordringer ved kontakt til undervisere, vejledere og medstuderende.
 • Usikkerhed om egne studieevner og faglige kompetencer.

Hvem er målgruppen for SPS?

Målgruppen for specialpædagogisk støtte er studerende på lange videregående uddannelser med psykiske og/eller neurologiske funktionsnedsættelser, f.eks.:

 • Angst
 • OCD
 • PTSD
 • Depression
 • Bipolar lidelse
 • Skizofreni
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Spiseforstyrrelser
 • ADHD
 • ADD
 • Autismespektrum forstyrrelse
 • Hjerneskade
 • Hjernerystelse
 • Cerebral parese

SPS hos Olivia Danmark

I Olivia Danmark har vi fokus på den studerendes behov, ressourcer, hverdag, og de udfordringer de oplever. SPS-støtten bliver tilrettelagt med udgangspunkt i den enkelte studerende og således, at den fremmer dennes trivsel på studiet, skaber en positiv udvikling og bringer den studerende godt igennem hele sit studie.

Vi ved, at relationen er vigtig for en positiv udvikling og derfor arbejder vi med at skabe gode, trygge og holdbare relationer imellem vores studiestøttere og de studerende.  Vi arbejder med at udvikle nye brugbare strategier hos den studerende og vi arbejder med studieteknikker; helt fra de konkrete dagligdagsteknikker og til strategier, der skal hjælpe med at håndtere de svære tanker.

Olivia Danmarks værdier er empati, viden og tillid og dette lægger grobunden i alt vores arbejde.

 • Empati – vi har forståelse for hvilke udfordringer der opstår, når man har en funktionsnedsættelse.
 • Viden – vi har en bred viden om psykiske og neurologiske funktionsnedsættelser, og hvilken betydning det kan have for den enkelte studerende.
 • Tillid – vi er autentiske i vores kontakt, vi holder vores aftaler og vi bygger trygge relationer.

Hvordan bevilges SPS?

Du skal som studerende kontakte din SPS-vejleder på din uddannelsesinstitution, hvis du vil søge SPS-støtte. Din SPS-vejleder videresender din ansøgning til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der vurderer om du er i målgruppen for at modtage SPS-støtte.

Du kan søge om specialpædagogisk støtte til, hvis du som studerende:

 • på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen.
 • er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, hvortil der kan ydes støtte, jf. lovens § 4.
 • har dansk statsborgerskab, efter international overenskomst har ret til støtte på lige fod med danske statsborgere eller i støttemæssig henseende ved uddannelser i Danmark ligestilles med danske statsborgere efter uddannelses- og forskningsministerens bestemmelse,
 • ikke overskrider støtterammen og støttetiden, jf. lovens §§ 5-9.
 • er studieaktiv, jf. lovens §§ 10 og 11.