Hvilken SPS-støtte kan du få?

Olivia Danmark tilbyder tre forskellige typer af specialpædagogisk støtte (SPS) til studerende med psykiske eller neurologiske funktionsnedsættelser.

Studiestøtteforløb med studiestøttegiver

 • Studiestøtteforløb med en studiestøttegiver har til formål at hjælpe den studerende til at udvikle kompenserende strategier med henblik på at håndtere kognitive, følelsesmæssige og sociale vanskeligheder, samt at hjælpe den studerende til at opnå større selvstændighed i forhold til at håndtere sine studiemæssige udfordringer.
 • Et forløb kan være tilrettelagt som:
  - Individuelle studiestøtteforløb
  - Fjernstudiestøtte
  - Studiestøtteforløb i grupper

Studiestøtteforløb med faglig støttelærer

 • Den faglige støtte er af fagspecifik karakter og tager udgangspunkt i bearbejdning af det faglige stof på uddannelsen som et supplement til den faglige indlæring, der sker i uddannelsen. Den faglige støttelærer yder faglig vejledning og sparring, som bl.a. kan bidrage til at skabe fagligt overblik, struktur og systematik, der støtter indlæring og fastholdelse af faglig viden.
 • Den faglige støtte kan ikke anvendes til undervisning, specialundervisning, resumering af undervisning, den studerende ikke har deltaget i samt som støtte ved generelle vanskeligheder med det faglige indhold i uddannelsen, hvor dette ikke specifikt er begrundet i den studerendes funktionsnedsættelse.
   

Studiestøtteforløb med studiementor

 • Et støtteforløb med en studiementor har til formål at understøtte den studerendes sociale og praktiske kompetencer på uddannelsen.
 • Et støtteforløb med en studiementor kan f.eks. bestå i hjælp til:
  • Generelt at etablere kontakt til undervisere, vejledere og medstuderende m.v.
  • At etablere/blive en del af en læsegruppe.
  • At læse/oversætte sociale koder i forbindelse med gruppearbejde, herunder i forbindelse med samarbejdet i en læsegruppe. Støtten kan både bestå i, at studiementor er til stede under gruppearbejdet eller mødes med den studerende efterfølgende og drøfter de udfordringer, den studerende oplever.
  • At forstå og håndtere forventninger og krav til den studerende på uddannelsen, f.eks. forventnin-ger og krav i forhold til at deltage i undervisningen og gå til eksamen.
  • Eksamenstilmelding og brug af interne kommunikationsplatforme.
  • At bruge og forstå uddannelsesstedets interne studenterfaciliteter fx biblioteksfaciliteter eller IT-service.'
  • At udvikle strategier i forhold til f.eks. at tage noter på en effektiv måde.
  • At overskue og opdele pensum i overskuelige dele, samt planlægge og prioritere læsningen.
  • At håndtere, hvis timer bliver flyttet, der sker ændringer af pensum m.v.

SPS-folder til studerende