Handicaphjælper hos Olivia Danmark

Olivia Danmarks medarbejdere er vores vigtigste ressource. Derfor bestræber vi os på at skabe velfungerende og attraktive arbejdspladser, hvor trivsel og glæde går hånd-i-hånd med medarbejdernes menneskelige kvaliteter og faglige kompetencer.

Som handicaphjælper hos Olivia Danmark har du mulighed for at tage et fast job hos en borger, eller du kan vælge at arbejde som vikar.

Når du bliver ansat i en af Olivia Danmarks støtte- og hjælperordninger, bliver du personlig handicaphjælper ude hos en borger, der lever med et handicap. Formålet med din støtte og hjælp er at bidrage med at give borgeren en så god livskvalitet som muligt.

Bliv handicaphjælper med forskellige jobmuligheder

Olivia Danmark hjælper både børn og voksne, der har fået bevilget en ordning gennem kommunen. Mennesker, der lever med et handicap, kan have vidt forskellige behov for hjælp og støtte i hverdagen. Derfor er der ikke to jobs, der er ens.

Udover dit sociale og menneskelige engagement i den borger, du arbejder hos, vil der være forskellige typer af opgaver, du som handicaphjælper skal løse. Opgaverne kan eksempelvis være: Personlig pleje og hygiejne, forflytning af borgeren (f.eks. fra seng til kørestol), ledsagelse uden for hjemmet, samt praktiske opgaver i forbindelse med hverdagslivet og den daglige husholdning.

Vi har også ordninger, hvor borgeren kan have brug for særlig hjælp. Det kan være i forbindelse med brug af respirator, hvor der vil være behov for respiratorisk overvågning, eller hvis borgeren har brug for pædagogisk støtte og guidning i hverdagen.

Som nævnt varierer jobbene hos Olivia Danmark alt efter, hvilken form for hjælp og støtte, borgeren har brug for i det daglige. I Olivia Danmark har du bl.a. mulighed for at blive ansat som:

  • personlig handicaphjælper hos en borger (uden eller med en BPA-ordning)
  • social- og sundhedsassistent
  • pædagog
  • aflaster i hjemmet (afløsning)
  • vikar – (i en eller flere af ovenstående stillinger)

Du kan læse mere om de forskellige jobtyper her.

Infomøder for handicaphjælpere

Vi afholder løbende infomøder for handicaphjælpere, hvor du kan høre om jobmuligheder hos Olivia Danmark og få mere information om, hvordan du kommer i betragtning til en stilling. Du kan læse mere om vores infomøder her.

Krav og forventninger til vores handicaphjælpere

Mennesker, der lever med et handicap, skal have den bedst mulige hjælp og støtte. Derfor er det vigtigt, at vores medarbejdere altid har hjertet med i det, de laver, og brænder for at gøre en positiv forskel i hverdagen for den borger, de arbejder hos.

For at skabe de bedste betingelser for, at samarbejdet mellem dig og borgeren bliver en succes, er det vigtigt, at du er opmærksom på at respektere borgerens grænser. Du skal også have en stærk situationsfornemmelse og vide, hvornår borgeren har brug for din hjælp, og hvornår du skal give borgeren plads til at klare sig selv.

Som handicaphjælper i en støtte- og hjælpeordning, kan du komme ud for borgere, der bliver frustrerede, fordi de har svært ved at udtrykke sig eller sætte ord på sine tanker og følelser. Skulle det ske, er det vigtigt, at du er tålmodig og imødekommende og ikke tager borgerens frustrationer personligt.

Som sagt er Olivia Danmarks medarbejdere vores vigtigste ressource. Derfor gør vi os meget umage for at beskytte dig som medarbejder, ligesom vi løbende minder dig om, at du skal huske at passe på dig selv og lære at sætte dine grænser.

For at skabe de bedst mulige betingelser for, at en ordning bliver en succes for både dig, borgeren, de pårørende og alle andre involverede parter, lægger vi stor vægt på, at du som handicaphjælper og kollega i Olivia Danmark:

  • Er pålidelig og stabil: Du skal overholde dine vagter, komme til tiden og kunne forstå og sætte dig ind i din rolle som handicaphjælper
  • Er fleksibel: Som fastansat handicaphjælper skal du være klar til at dække ind, hvis dine kollegaer bliver syge eller holder ferie
  • Overholder din tavshedspligt: Du skal have forståelse for borgerens behov for privatliv og overholde din tavshedspligt
  • Har situationsfornemmelse: Du skal være i stand til at opfatte og forstå den kultur og det miljø, der hersker i borgerens hjem. Du skal også kunne omsætte borgerens og de pårørendes ønsker på en seriøs og respektfuld måde.

Arbejdstider

Jobtiderne og det samlede antal timer, du skal arbejde pr. uge eller måned, vil altid være bestemt af borgerens behov og bevilling.

I mange ordninger bliver du ansat i et team, hvor du og dine kollegaer har mulighed for at fordele vagterne imellem jer i tæt samarbejde med teamlederen/teamkoordinatoren eller efter en fast rulleplan.

Når du bliver ansat hos Olivia Danmark, vil du typisk være tilknyttet én borger. Nogle af vores handicaphjælper vælger også at supplere deres fastansættelse med vikarvagter. Vi har desuden medarbejdere, der kun arbejder som vikar.

Ansættelsesforhold for handicaphjælpere – helhed og BPA

I Olivia Danmark har vi overordnet set to forskellige typer af ordninger, du kan blive ansat i – enten en helhedsordning eller en BPA-ordning. 

Helhedsordninger: Som fast handicaphjælper i en ”helhedsordning” bliver du ansat af Olivia Danmark til at udføre opgaver hjemme hos en eller flere borgere. Olivia Danmark er både din arbejdsgiver og arbejdsleder. Det betyder blandt andet, at Olivia Danmark har ansvaret for udbetalingen af din løn, ligesom vi står for den juridiske del af dit ansættelsesforhold.
 
I en helhedsordning bliver du tilknyttet en fast teamleder eller teamkoordinator, der er din nærmeste leder. Teamlederen står for din ansættelse og har ansvaret for at planlægge og instruere dig i arbejdet.

BPA-ordninger: Bliver du ansat hos en borger med en BPA-ordning hos Olivia Danmark, er der tale om et andet ansættelsesforhold end i en helhedsordning. I en BPA-ordning bliver du ansat direkte af borgeren, som fungerer som din daglige leder. På papiret er Olivia Danmark dog din arbejdsgiver og vil stå for udbetaling af din løn samt store dele af de juridiske forhold i din ansættelse. 

Når du læser på Olivia Danmarks hjemmeside, skal du være opmærksom på, at det ikke er alle oplysninger, der både er aktuelle for jobsøgere/medarbejdere i BPA og helhed.