Hjælp til hjerneskaderamte borgere

Tilbage til ydelser

Hjælp til borgere med hjerneskade

Olivia Danmark har mange års erfaringer med at hjælpe hjerneskaderamte borgere. De opgaver, vi løser, er meget forskellige. Det skyldes, at mennesker og hjerneskader aldrig er ens.

En del af de ordninger, vi varetager for hjerneskaderamte borgere, har fokus på omsorg og pleje og/eller at hjælpe med kognitiv genoptræning. Andre vigtige opgaver kan være at give borgeren redskaber til bedre at kunne fungere i hverdagen.

Borgeren og de pårørende i centrum

Når et menneske bliver ramt af en hjerneskade, er der brug for en helhedsorienteret indsats, der hjælper og støtter den hjerneskaderamte. Ofte vil der være behov for at inddrage de pårørende.  

For at samarbejdet omkring den hjerneskadesramte borger kan blive en succes for alle involverede parter, bruger Olivia Danmark sin store viden, ekspertise og erfaringer indenfor området. Vi har også fokus på at fornemme og forstå den ofte svære situation, som den hjerneskaderamte og de pårørende står i.

Den gode rehabilitering

Hos Olivia Danmark arbejder vi med principperne bag rehabiliteringsteorien. Inden for rehabiliteringspsykologien beskrives den gode rehabilitering som en samarbejdsproces mellem borger, pårørende og fagfolk. Og hvor man tager udgangspunkt i hele borgerens livssituation og i deres fysiske, psykiske og sociale evner og formåen.

Målet med rehabilitering er at give mennesker med nedsat funktionsevne et selvstændigt og meningsfuldt liv. Fokus er blandt andet på at hjælpe og støtte den hjerneskaderamte borger i at kunne udføre hverdagsaktiviteter og deltage i samfundslivet på trods af funktionsevnenedsættelsen.

Når vi arbejder med psykologisk rehabilitering hos hjerneskaderamte borgere, lægger vi i Olivia Danmark stor vægt på, at vores medarbejderne er godt rustede til opgaven og kan se mere end det fysiske handicap, som hjerneskaden har forårsaget. Kompetent teamledelse, rekruttering af dygtige medarbejdere og løbende supervision er derfor grundlaget i Olivia Danmarks arbejde med at skabe velfungerende ordninger.

Målrettet supervision

Hos Olivia Danmark bruger vi supervision som et nyttigt redskab til at hæve det faglige niveau og skabe velfungerende ordninger. Vi benytter både interne og eksterne supervisorer.

Vi bruger blandt andet supervision til at udvikle vores medarbejderes mentale kapacitet og styrke, så de er bedre klædt på til at håndtere de udfordringer, der nogle gange opstår i hjemmet omkring den hjerneskaderamte og i relationen til de pårørende.

Opstart af hjerneskadeordninger  
Ved opstart af en hjerneskadeordning hos Olivia Danmark er der en række centrale spørgsmål, som vi gennemgår og løbende følger op på. Vi undersøger blandt andet:

  • Hvordan er borgerens tilstand, herunder deres psykiske og fysiske formåen?
  • Har borgeren erkendt sin situation?
  • Kognitive skader og forventninger til fremtiden: Kan borgeren selv se, at han/hun har behov for hjælp?
  • Behandlingsplan: Har kommunen i fællesskab med borgeren/pårørende og behandlere udarbejdet en behandlingsplan?
  • Eventuel ægtefælle og børn: Er ægtefællen i krise? Har ægtefællen erkendt situationen? Kan ægtefællen se, at der er behov for hjælp? Hvordan bliver børnenes hverdag håndteret i forhold til den nye situation?
  • Borgeren og ægtefællens personlighed: Hvem er de? Hvad gør dem glade, hvad gør dem kede af det? Har de fælles interesser sammen eller hver for sig, som skal opretholdes eller dyrkes mere?
  • Kulturen i hjemmet: Hvad er vigtigt? Hvordan taler man til og med hinanden? Hvordan er privatsfæren defineret?
  • Hjemmet: Fysiske rammer, hjælpemidler, er der rum og plads i hjemmet til personale?
    Genoptræningsmål og løbende tydeliggørelse og opfølgning ud fra behandlingsplanen: Hvilke øvelser skal der laves? Hvilke fagkompetencer er knyttet til borgeren? Er der huller, vi skal udfylde?