Behandling af persondata for modtagere af elektronisk markedsføring

Baggrund
Når du har sagt ja til at modtage kampagner, nyhedsbreve eller invitationer til faglige arrangementer pr. mail, behandler vi dine personoplysninger. Personoplysninger er oplysninger, som kan kobles til en person; f.eks. navn, personnummer og kontaktoplysninger.

Ansvarlige for disse personoplysninger er:

Olivia Danmark, CVR 27983235
Hørkær 20, 2. sal
2730 Herlev
Telefon: 8888 7171
E-mail: databeskyttelse@teamolivia.dk 

Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg med den måde, vi behandler personoplysninger på, og derfor stræber vi altid efter at gøre vores bedste for, at dine oplysninger er beskyttede. Vi har blandt andet udpeget en DPM (Data Protection Manager) og en DPO (Data Protection Officer), der skal sikre, at databeskyttelsesreglerne bliver overholdt, og at der bliver udarbejdet interne regler og retningslinjer. 

Sådan får vi dine personoplysninger
Vi får dine oplysninger fra dig selv, når du tilmelder dig til at blive invitereret til faglige seminarer og/eller nyhedsbreve via vores tilmeldingsblanket.

I nogle tilfælde kan vi have fået dine oplysninger fra din kollega eller overordnede, hvis denne har tilmeldt dig.

Hvilke personoplysninger
Vi behandler følgende oplysninger om dig: dit navn, e-mailadresse (arbejde), stilling, arbejdssted/afdeling og kommune. 

Formålet med indsamling af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

-    For at kunne give dig de ydelser, du har ønsket (afsendelse af nyhedsbreve og/eller invitationer til faglige seminarer) 
-    For at indsamle viden om, hvor vores interessenter arbejder, og i hvilke funktioner, så vi kan målrette vores markedsføring og salgsprocesser  

Lovligt grundlag for behandling
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a ved din opskrivning. Den efterfølgende behandling af personoplysningerne til salgs- og markedsføringsoptimering, er baseret på vores legitime interesse i at fremme vores virksomhed, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f

Det tidsrum vi behandler dine persondata
Da vi behandler dine oplysninger på baggrund af et samtykke, opbevarer vi dine oplysninger, så længe vi har dit samtykke.

Efter du har tilbagekaldt dit samtykke, vil vi slette dine oplysninger efter senest 6 måneder, medmindre vi er pålagt lovpligtige opbevaringsfrister. 

Sådan beskytter vi dine personoplysninger
Vi har taget forskellige tekniske og organisatoriske beskyttelsesforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig ændring, tab, ødelæggelse, deling eller andre ulovlige måder at behandle dine persondata på.

Vi skal arbejde i henhold til gældende politikker og retningslinjer og fastlægger rutiner og systemer for at kunne beskytte dine personoplysninger mod uautoriserede adgang. Vores systemer er endvidere beskyttede mod uautoriseret adgang gennem b.la. firewalls og kryptering.

Personoplysninger der er gemte i fysiske dokumenter skal opbevares i aflåste lokaler og med begrænset adgang og medarbejderne modtager løbende træning i overholdelse af databeskyttelseslovgivningen. 

Modtagere af dine personoplysninger
Dine kontaktoplysninger kan blive delt med andre ansatte i Team Olivia Koncernen, som Olivia Danmark er en del af, herunder medarbejdere inden for markedsføring, og eksterne IT-systemleverandører, eksempelvis vores mail-udbyder eller hosteren af vores hjemmeside ved tilmeldelse.

Olivia Danmark overfører via sine databehandlere i visse tilfælde dine personoplysninger til følgende tredjelande: 
- USA (usikkert tredjeland)
- England (sikkert tredjeland)

Overførslen til usikre tredjelande sker på grundlag af Europa-Kommissionens standardbestemmelser om databeskyttelse - også kaldet standardkontrakter – jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra c. 

Overførslen til sikre tredjelande vil ske på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 45, stk. 1, hvormed Europa Kommissionen har vurderet, at der er et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. 

Udover grundlaget for overførslen, har Olivia Danmark også indgået databehandleraftaler med alle sine underleverandører, og der bliver foretaget tilsyn med overholdelsen heraf årligt.

Dine rettigheder
Du har ifølge den Europæiske Generelle Forordning om Databeskyttelse (GDPR) en række rettigheder, som du kan læse mere om nedenfor.

Indsigt: Du har ret til – uden beregning – at få information om vores behandling af dine personoplysninger. For at sikre, at vi ikke udleverer oplysninger til andre personer end dig eller personer, der udgiver sig for at være dig, har vi en række sikkerhedsprocedurer for at identificere dig. 

Dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret de personoplysninger, du har afgivet til os med henblik på, at du kan transmittere dem til anden persondataansvarlig. Denne rettighed er ikke altomfattende og gælder hovedsageligt de oplysninger, du selv har afgivet.

Rettelser: Du har ret til at få fejlagtige personoplysninger om dig selv rettet.

Sletning: Du har under visse forudsætninger ret til at få slettet dine personoplysninger. Denne ret er ikke altomfattende; der kan findes omstændigheder, eksempelvis opfyldelse af retlige forpligtelser, som gør, at det ikke er muligt for os at slette oplysningerne. For at sletning er muligt, skal følgende være opfyldt:

  • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til det oprindelige formål
  • Du har tilbagekaldt det samtykke, som udgjorde det lovlige grundlag for behandlingen
  • Dine oplysninger har været behandlet uden lovlig grund
  • Personoplysningerne er ikke længere nødvendige for at opfylde gældende lovkrav eller andre retslige krav

Tilbagekaldelse af samtykke: I fald at behandlingen hviler på et samtykke, har du altid ret til at tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os.

Indsigelse: Du har til enhver tid ret til – af grunde, der vedrørende din særlige situation – at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine almindelige personoplysninger, hvis behandlingen hviler på en interesseafvejning. Efter modtagelsen vil vi konkret vurdere, hvorvidt behandlingen fortsat er nødvendig og give dig begrundet information om, hvorvidt vi kan imødekomme din anmodning. 

Begrænsning: Du har ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses, såfremt du ønsker begrænset anvendelse af oplysninger, finder at personoplysningerne er ukorrekte, eller mens vi behandler din anmodning om indsigelse. Hvis vi konkret vurderer, at du har ret til begrænsning, behandler vi fremover kun dine personoplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav til fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Klage: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Såfremt du ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen, skal du kontakte databeskyttelse@teamolivia.dk.

Mere information
Vil du vide mere om databeskyttelse og vores arbejde på dette kan du kontakte databeskyttelse@teamolivia.dk.

Du kan finde mere information om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk 

Sidste redigering fandt sted i januar 2023.